Pro Pharmacy - стоки за одржување и враќање на здравјето со испорака во Македонија
Изберете град
Изберете го вашиот град од паѓачката листа за да наведете начини и времиња за испорака.
Деноноќно, 24/7
 • 🏠
 • Услови на употреба

Услови на употреба

Овој договор ги дефинира условите за употреба од страна на корисниците на материјалите и услугите на страницата (во натамошниот текст - »Веб-страница»).

Корисници - поединци (вклучително и претставници на правни лица) кои имаат можност визуелно да се запознаат со информациите објавени на страницата.

Администрацијата на страницата е носител на авторските права на страницата.

 1. Општи поими
  1. Користењето материјали и услуги на страницата е регулирано со нормите на тековното законодавство на земјата: Македонија.
  2. Овој договор е јавна понуда. Со пристап до материјалите на веб-страницата, се смета дека Корисникот пристапил на овој Договор.
  3. Кога користите ресурси на страницата за кои е потребно обезбедување лични податоци, потребно е да го регистрирате корисникот на страницата. Акциите за регистрација се вршат во согласност со важечкиот закон.
  4. Администрацијата на страницата има право еднострано да ги менува условите на овој Договор во секое време. Ваквите промени стапуваат на сила по 3 (Тројца) денови од датумот на објавување на новата верзија на Договорот на веб-страницата. Доколку Корисникот не се согласува со направените измени, тој е должен да одбие пристап до веб-страницата, да престане да ги користи материјалите и услугите на страницата.
  5. Администрацијата на страницата може да постави за корисниците дистрибуција на информации поврзани со нарачки, распореди за работа во канцеларија, тековни промоции и други потребни информации. Билтенот се изведува со смс, притисни или е-пошта. Корисникот ги обезбедува потребните информации за контакт за време на регистрацијата.

 2. Други услови
  1. Сите можни спорови што произлегуваат или се поврзани со овој Договор ќе се решат во согласност со тековното законодавство на земјата: Македонија.
  2. Ништо во Договорот не може да се сфати како воспоставување на односи со агенции помеѓу Корисникот и Администрацијата на страницата, партнерски односи, заеднички активности, лични работни односи или други односи што не се изречно предвидени со Договорот.
  3. Признавањето од страна на судот на која било одредба од Договорот е неважечка или не подлежи на извршување не повлекува невалидност на другите одредби од Договорот.
  4. Непостапување од страна на администрацијата на страницата во случај на повреда од кој било од корисниците на одредбите од Договорот, не и го одзема правото на администрацијата на страницата да преземе подоцнежни соодветни активности во одбрана на нивните интереси и заштита на авторските права за материјалите од страната е заштитена во согласност со законодавството.

Корисникот потврдува дека е запознаен со сите клаузули на овој Договор и безусловно ги прифаќа.